გამოყენების პირობები

წესები და პირობები ბოლოს განახლდა 9 წლის 2022 იანვარს

1. შესავალი

ეს წესები და პირობები ვრცელდება ამ ვებგვერდზე და ჩვენს პროდუქტებთან და მომსახურებასთან დაკავშირებულ გარიგებებზე. თქვენ შეიძლება დადებული იყოთ დამატებითი კონტრაქტებით, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენთან თქვენს ურთიერთობასთან ან ჩვენს მიერ მიღებულ პროდუქტებთან ან მომსახურებასთან. თუ დამატებითი კონტრაქტების რომელიმე დებულება ეწინააღმდეგება წინამდებარე პირობების ნებისმიერ დებულებას, ამ დამატებითი კონტრაქტების დებულებები გააკონტროლებენ და უპირატესობას მიიღებენ.

2. სავალდებულო

ამ ვებგვერდზე დარეგისტრირებით, წვდომის ან სხვაგვარად გამოყენებისას, თქვენ თანახმა ხართ, რომ შეასრულოთ ქვემოთ მოცემული წესები და პირობები. ამ ვებგვერდის უბრალო გამოყენება გულისხმობს ამ პირობების ცოდნას და მიღებას. ზოგიერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, ჩვენ ასევე შეგვიძლია გთხოვოთ, რომ პირდაპირ ეთანხმებით.

3. ელექტრონული კომუნიკაცია

ამ ვებგვერდის გამოყენებით ან ელექტრონული საშუალებით ჩვენთან კომუნიკაციით, თქვენ ეთანხმებით და აცნობიერებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ თქვენთან ელექტრონულად ჩვენს ვებგვერდზე ან გამოგიგზავნოთ წერილი თქვენ და ეთანხმებით, რომ ყველა შეთანხმება, შეტყობინება, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაცია მოგაწოდოთ ელექტრონულად დააკმაყოფილოთ ნებისმიერი სამართლებრივი მოთხოვნა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მოთხოვნით, რომ ასეთი შეტყობინებები იყოს წერილობითი.

4. ინტელექტუალური საკუთრების

ჩვენ ან ჩვენი ლიცენზიატები ფლობენ და ვაკონტროლებთ ვებსაიტზე არსებულ საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლებას და მონაცემებს, ინფორმაციას და სხვა რესურსებს, რომლებიც ნაჩვენებია ან ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.

4.1 ყველა უფლება დაცულია

თუ კონკრეტული არ არის content სხვაგვარად გკარნახობს, თქვენ არ გეძლევათ ლიცენზია ან სხვა უფლება საავტორო, სავაჭრო ნიშნის, პატენტის ან ინტელექტუალური საკუთრების სხვა უფლებების მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ არ გამოიყენებთ, დააკოპირებთ, რეპროდუცირებთ, შეასრულებთ, აჩვენებთ, გაავრცელებთ, ჩანერგავთ ნებისმიერ ელექტრონულ მედიაში, შეცვლით, შეცვლით ინჟინერიას, დეკომპილს, გადარიცხავთ, ჩამოტვირთავთ, გადასცემს, მონეტიზაციას, გაყიდავთ, ბაზრობას ან კომერციალიზაციას ამ ვებსაიტზე ნებისმიერი ფორმით, ჩვენი წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, გარდა და მხოლოდ იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არის გათვალისწინებული სავალდებულო კანონის დებულებები (როგორიცაა ციტირების უფლება).

5. საინფორმაციო ბიულეტენი

ყოველივე ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, თქვენ შეგიძლიათ გაგზავნოთ ჩვენი გაზეთი ელექტრონული ფორმით სხვებისთვის, რომლებიც შეიძლება დაინტერესებულნი იყვნენ ჩვენი ვებ – გვერდის მონახულებით.

6. მესამე მხარის ქონება

ჩვენი ვებგვერდი შეიძლება შეიცავდეს ჰიპერბმულებს ან სხვა მითითებებს სხვა მხარის ვებსაიტებზე. ჩვენ არ ვაკვირდებით და არ განვიხილავთ content სხვა მხარის ვებსაიტებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ამ ვებსაიტიდან. სხვა ვებსაიტების მიერ შემოთავაზებული პროდუქტები ან მომსახურება ექვემდებარება ამ მესამე მხარის მოქმედ წესებსა და პირობებს. ამ ვებსაიტებზე გამოთქმული მოსაზრებები ან მასალები არ არის აუცილებელი ჩვენ მიერ გაზიარებული ან მოწონებული.

ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე კონფიდენციალურობის პრაქტიკაზე ან content ამ საიტებიდან. თქვენ ეკისრებათ ყველა რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ამ ვებსაიტების და ნებისმიერი დაკავშირებული მესამე მხარის სერვისების გამოყენებასთან. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას რაიმე სახის დანაკარგზე ან ზარალზე, რაც არ უნდა იყოს გამოწვეული, რაც გამოწვეულია თქვენი პირადი ინფორმაციის მესამე მხარისათვის გამჟღავნების შედეგად.

7. პასუხისმგებლობით სარგებლობა

ჩვენი ვებ – გვერდის მონახულებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ გამოიყენებთ მას მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რომლებიც გათვალისწინებულია და ნებადართულია ამ პირობებით, ნებისმიერი დამატებითი კონტრაქტი ჩვენთან და მოქმედი კანონები, რეგულაციები და ზოგადად მიღებული ონლაინ პრაქტიკა და ინდუსტრიის მითითებები. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ჩვენი ვებ – გვერდი ან სერვისები ნებისმიერი მასალის გამოსაყენებლად, გამოსაქვეყნებლად ან გასავრცელებლად, რომელიც შედგება (ან დაკავშირებულია) მავნე კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფისგან; გამოიყენეთ ჩვენი ვებგვერდიდან შეგროვებული მონაცემები ნებისმიერი პირდაპირი მარკეტინგული საქმიანობისთვის, ან განახორციელეთ მონაცემთა შეგროვების სისტემატური ან ავტომატური აქტივობები ჩვენს ვებგვერდზე ან მასთან დაკავშირებით.

მკაცრად აკრძალულია ნებისმიერი სახის საქმიანობა, რომელიც იწვევს ან შეიძლება გამოიწვიოს ვებ – გვერდის დაზიანება, ან რომელიც ხელს უშლის ვებგვერდის მუშაობას, ხელმისაწვდომობას ან ხელმისაწვდომობას.

8. იდეის წარდგენა

არ წარადგინოთ რაიმე იდეა, გამოგონება, საავტორო ნამუშევარი ან სხვა ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს თქვენს ინტელექტუალურ საკუთრებად, რომელიც გსურთ წარმოგვიდგინოთ, თუ ჩვენ ჯერ არ მოვაწერეთ ხელი შეთანხმებას ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით ან ხელშეკრულებას გაუმჟღავნების შესახებ. თუ გაგვამჟღავნებთ მას ასეთი წერილობითი შეთანხმების არარსებობის შემთხვევაში, თქვენ გვაძლევთ მსოფლიო მასშტაბით, შეუქცევად, არაექსკლუზიურ, ჰონორარის გარეშე ლიცენზიას თქვენი გამოყენების, რეპროდუცირების, შენახვის, ადაპტაციის, გამოქვეყნების, თარგმნისა და გავრცელებისთვის. content ნებისმიერ არსებულ თუ მომავალ მედიაში.

9. გამოყენების შეწყვეტა

ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ წვდომა ვებსაიტზე ან მის ნებისმიერ სერვისზე, დროებით ან სამუდამოდ. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენ ან მესამე მხარის წინაშე რაიმე სახის ცვლილებაზე, შეჩერებაზე ან შეწყვეტაზე თქვენი წვდომის ან გამოყენების შესახებ, ვებსაიტზე ან რაიმეზე. content რომელიც შეიძლება გააზიარეთ საიტზე. თქვენ არ გექნებათ რაიმე კომპენსაციის ან სხვა გადახდის უფლება, თუნდაც გარკვეული ფუნქციები, პარამეტრები და/ან რაიმე Content თქვენ შეიტანეთ წვლილი ან დაეყრდნოთ, სამუდამოდ დაიკარგეთ. თქვენ არ უნდა გვერდის ავლით ან გვერდის ავლით, ან სცადოთ გვერდის ავლით ან გვერდის ავლით ჩვენს ვებსაიტზე არსებული წვდომის შეზღუდვის ნებისმიერი ზომა.

10. გარანტიები და პასუხისმგებლობა

არაფერი ამ განყოფილებაში არ ზღუდავს ან გამორიცხავს კანონით ნაგულისხმევ გარანტიას, რომლის შეზღუდვა ან გამორიცხვა უკანონო იქნება. ეს საიტი და ყველაფერი content ვებსაიტზე მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ და შეიძლება შეიცავდეს უზუსტობებს ან ტიპოგრაფიულ შეცდომებს. ჩვენ პირდაპირ უარს ვამბობთ ნებისმიერი სახის გარანტიაზე, გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, ხელმისაწვდომობის, სიზუსტის ან სისრულის შესახებ. Content. ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას, რომ:

 

  • ამ ვებსაიტზე ან ჩვენს content დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს;
  • ეს ვებგვერდი ხელმისაწვდომი იქნება უწყვეტად, დროულად, უსაფრთხოდ ან უშეცდომოდ.

 

არაფერი ამ ვებგვერდზე არ წარმოადგენს ან არ ნიშნავს რაიმე სახის სამართლებრივ, ფინანსურ ან სამედიცინო რჩევას. თუ რჩევა გჭირდებათ, უნდა მიმართოთ შესაბამის პროფესიონალს.

ამ ნაწილის შემდეგი დებულებები მოქმედებენ მოქმედი კანონმდებლობით მაქსიმალურად და არ ზღუდავენ ან გამორიცხავენ ჩვენს პასუხისმგებლობას ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ჩვენთვის უკანონო ან უკანონო იქნებოდა ჩვენი პასუხისმგებლობის შეზღუდვა ან გამორიცხვა. არავითარ შემთხვევაში არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზიანისათვის (მათ შორის მოგების ან შემოსავლების დაკარგვის, მონაცემების, პროგრამული უზრუნველყოფის ან მონაცემთა ბაზის დაკარგვის ან კორუფციის, ან ქონების ან მონაცემების დაკარგვის ან ზიანის), რომელიც თქვენ ან რომელიმე მესამედმა გამოიწვია პარტია, რომელიც წარმოიშობა ჩვენი ვებგვერდის წვდომის ან გამოყენების გამო.

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რაიმე დამატებითი ხელშეკრულება სხვაგვარად არის ნათქვამი, ჩვენი მაქსიმალური პასუხისმგებლობა თქვენ წინაშე ყველა ზიანისთვის, რომელიც წარმოიქმნება ან უკავშირდება ვებსაიტს ან ვებსაიტის საშუალებით ბაზარზე ან გაყიდულ პროდუქტს და მომსახურებას, მიუხედავად სამართლებრივი ქმედების ფორმისა, რომელიც პასუხისმგებლობას აკისრებს ( იქნება ეს ხელშეკრულება, წილი, დაუდევრობა, მიზანმიმართული ქცევა, დანაშაული თუ სხვაგვარად) შემოიფარგლება იმ მთლიანი ფასით, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ ჩვენთვის ასეთი პროდუქციის ან მომსახურების შესაძენად ან ვებსაიტის გამოსაყენებლად. ასეთი ლიმიტი ერთობლივად გავრცელდება თქვენს ყველა მოთხოვნაზე, ქმედებაზე და ყოველგვარი მოქმედების მიზეზზე.

11. კონფიდენციალურობა

ჩვენს ვებგვერდზე და/ან სერვისებზე წვდომისათვის, შეიძლება დაგჭირდეთ გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება თქვენს შესახებ, როგორც რეგისტრაციის პროცესის ნაწილი. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია ყოველთვის იქნება ზუსტი, სწორი და განახლებული.

ჩვენ შევიმუშავეთ პოლიტიკა კონფიდენციალურობის ნებისმიერი პრობლემის მოსაგვარებლად. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ ჩვენი დებულება კონფიდენციალურობის შესახებ და ჩვენი Cookie პოლიტიკის.

12. ექსპორტის შეზღუდვები / სამართლებრივი შესაბამისობა

ვებსაიტზე წვდომა ტერიტორიებიდან ან ქვეყნებიდან, სადაც Content ან ვებგვერდზე გაყიდული პროდუქტების ან სერვისების შეძენა უკანონოა აკრძალულია. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ვებგვერდი ინდოეთის ექსპორტის კანონებისა და რეგულაციების დარღვევით.

13. შვილობილი მარკეტინგი

ამ ვებსაიტის საშუალებით ჩვენ შეიძლება ჩავერთოთ შვილობილი მარკეტინგში, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვიღებთ პროცენტს ან საკომისიოს მომსახურების ან პროდუქციის გაყიდვის შესახებ ამ ვებსაიტზე ან მის მეშვეობით. ჩვენ ასევე შეგვიძლია მივიღოთ სპონსორობა ან სხვა სახის სარეკლამო კომპენსაცია ბიზნესისგან. ეს გამჟღავნება მიზნად ისახავს დაიცვას მარკეტინგისა და რეკლამის სამართლებრივი მოთხოვნები, როგორიცაა აშშ -ის ფედერალური სავაჭრო კომისიის წესები.

14. დავალება

თქვენ არ შეგიძლიათ მიანიჭოთ, გადასცეთ ან გააფორმოთ ქვეკონტრაქტი ამ უფლებებით და/ან მოვალეობებით წინამდებარე პირობებით, მთლიანად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერ მესამე პირს ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ამ განყოფილების დარღვევით ნებისმიერი სავარაუდო დავალება იქნება ბათილი.

15. ამ ვადებისა და პირობების დარღვევა

წინამდებარე წესებითა და პირობებით ჩვენი სხვა უფლებების შელახვის გარეშე, თუ თქვენ დაარღვევთ ამ პირობებს რაიმე ფორმით, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ისეთი ქმედება, რომელიც მიგვაჩნია მიზანშეწონილად, რომ მოვაგვაროთ დარღვევა, მათ შორის დროებით ან სამუდამოდ შევაჩეროთ თქვენი წვდომა ვებგვერდზე, კონტაქტი თქვენი ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერი მოითხოვოს, რომ დაბლოკოს თქვენი ვებგვერდზე წვდომა და/ან დაიწყოს თქვენს წინააღმდეგ სამართლებრივი ქმედება.

16. ფორსმაჟორული

გარდა ვალდებულებებისა, რომლებიც გადაიხდის ქვემოთ მოცემულ თანხას, არცერთი მხარის მიერ რაიმე შეფერხება, წარუმატებლობა ან უმოქმედობა არ შეასრულებს ან შეასრულებს წინამდებარე ვალდებულებებს, ჩაითვლება წინამდებარე პირობების დარღვევად, თუკი ასეთი შეფერხება, წარუმატებლობა ან გამოტოვება წარმოიქმნება ნებისმიერი მიზეზის გამო, რომელიც არ აღემატება იმ მხარის გონივრულ კონტროლს.

17. გაანგარიშება

თქვენ ეთანხმებით ანაზღაურებას, დაცვას და უდანაშაულოდ დაგაკვალიანებთ ნებისმიერი პრეტენზიების, ვალდებულებების, ზიანის, ზარალის და ხარჯების წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებულია ამ პირობების და მოქმედი კანონების დარღვევასთან, მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებსა და კონფიდენციალურობის უფლებებთან. თქვენ დაუყოვნებლივ ანაზღაურებთ ჩვენს ზარალს, ზარალს, ხარჯებს და ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია ან წარმოიქმნება ამგვარი მოთხოვნების შესაბამისად.

18. უარი

წინამდებარე პირობებითა და ხელშეკრულებებით განსაზღვრული რომელიმე დებულების შეუსრულებლობა, ან შეწყვეტის ნებისმიერი ვარიანტის გამოუყენებლობა არ განიხილება, როგორც ასეთი დებულებების უარყოფა და არ იმოქმედებს წინამდებარე პირობების ან ნებისმიერი შეთანხმება ან მისი რომელიმე ნაწილი, ან ამის შემდგომ უფლება აღასრულოს თითოეული დებულება.

19. Ენა

ეს წესები და პირობები იქნება განმარტებული და გაგებული ექსკლუზიურად ინგლისურ ენაზე. ყველა შეტყობინება და მიმოწერა დაიწერება ექსკლუზიურად ამ ენაზე.

20. მთელი შეთანხმება

ეს წესები და პირობები, ჩვენთან ერთად კონფიდენციალურობის შესახებ და ბმულების პოლიტიკა, წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას თქვენსა და Aquif Shaikh ამ ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

21. ამ პირობების განახლება

ჩვენ შეიძლება დროდადრო განვაახლოთ ეს წესები და პირობები. თქვენი ვალდებულებაა პერიოდულად შეამოწმოთ ეს წესები და პირობები ცვლილებებისა და განახლებისთვის. წინამდებარე წესებისა და პირობების დასაწყისში მითითებული თარიღი არის ბოლო შესწორების თარიღი. წინამდებარე წესებისა და პირობების ცვლილებები ძალაში შევა ამ ვებსაიტზე ასეთი ცვლილებების გამოქვეყნებისთანავე. თქვენ მიერ ამ ვებსაიტის გამოყენება ცვლილებების ან განახლებების გამოქვეყნების შემდეგ ჩაითვლება შეტყობინება, რომ თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე წესებსა და პირობებს.

22. კანონისა და იურისდიქციის არჩევანი

ეს წესები და პირობები რეგულირდება ინდოეთის კანონებით. ამ წესებთან და პირობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ექვემდებარება ინდოეთის სასამართლოების იურისდიქციას. თუ ამ წესებისა და პირობების რომელიმე ნაწილი ან დებულება სასამართლოს ან სხვა ორგანოს მიერ აღმოჩნდება, რომ არ არის ძალადაკარგული და/ან არააღსასრულებელი მოქმედი კანონმდებლობით, ასეთი ნაწილი ან დებულება შეიცვლება, წაიშლება და/ან აღსრულდება მაქსიმალურად დასაშვებად, რათა შეასრულოს ამ წესებისა და პირობების განზრახვა. სხვა დებულებები არ იმოქმედებს.

23. საკონტაქტო ინფორმაცია

ამ ვებსაიტს ფლობს და მართავს ის Aquif Shaikh.

თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ამ წესებთან და პირობებთან დაკავშირებით ჩვენი საშუალებით საკონტაქტო გვერდზე.

24. ჩამოტვირთვა

ასევე შეგიძლიათ ჩამოტვირთვა ჩვენი წესები და პირობები როგორც PDF.