Liên lạc với tôi

Có bất kỳ truy vấn nào hoặc muốn liên kết với Blogging Ocean? Tiếp cận với tôi trên của tôi Địa chỉ email. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên lạc với tôi trên LinkedIn (Đảm bảo bỏ lý do kết nối)

Xin lưu ý: Tôi không chấp nhận bài đăng của khách hoặc bài đăng trả phí. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian của bạn và của tôi bằng cách quảng cáo chiêu hàng giống nhau. Email yêu cầu bài đăng được tài trợ hoặc bài đăng của khách sẽ bị đánh dấu là spam.

Bài viết được đề xuất trên Blogging Ocean