Warunki i zasady

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 9 stycznia 2022 r.

1. Wstęp

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, nadrzędne będą miały postanowienia tych dodatkowych umów.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków i warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które my dostarczania Państwu drogą elektroniczną spełnienia wszelkich wymogów prawnych, w tym między innymi wymogu, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w tej witrynie.

4.1 Wszelkie prawa zastrzeżone

Chyba że konkretnie content stanowi inaczej, nie otrzymujesz licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, umieszczać na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniać, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, przesyłać, pobierać, przesyłać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek ani komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w takim zakresie, w jakim stanowią inaczej przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa (np. prawo cytowania).

5. Biuletyn

Niezależnie od powyższego, możesz przesyłać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy content witryn internetowych innych stron, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych osób trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są udostępniane lub popierane przez nas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności lub content tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia osobom trzecim danych osobowych.

7. Odpowiedzialne wykorzystanie

Odwiedzając naszą witrynę internetową, zgadzasz się używać jej wyłącznie do celów przewidzianych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach online i wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są powiązane) ze złośliwym oprogramowaniem komputerowym; wykorzystywać dane zebrane z naszej strony internetowej do wszelkich działań marketingu bezpośredniego lub przeprowadzać systematyczne lub zautomatyzowane zbieranie danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Zabrania się angażowania w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub która zakłóca działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej jest surowo zabronione.

8. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz je nam bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie content we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

9. Zakończenie użytkowania

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub dowolnej znajdującej się na niej Usługi. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek taką modyfikację, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do lub korzystania z witryny lub jakichkolwiek content które mogłeś udostępnić w witrynie. Nie będziesz mieć prawa do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli określone funkcje, ustawienia i/lub jakiekolwiek Content wniosłeś swój wkład lub na którym polegasz, są trwale zgubione. Nie wolno omijać ani omijać ani próbować obchodzić lub omijać jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

10. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza żadnej gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ta strona internetowa i wszystko content na stronie internetowej są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Content. Nie gwarantujemy, że:

 

  • ta strona internetowa lub nasza content spełni Twoje wymagania;
  • ta strona internetowa będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bez błędów.

 

Żadna część tej witryny nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek spraw, których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie (w tym za utratę zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych lub utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub osoby trzecie strony, wynikające z dostępu do naszej witryny lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z witryny internetowej lub z nią związane lub z jakimikolwiek produktami i usługami reklamowanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy postępowania prawnego, które nakłada odpowiedzialność ( czy to w umowie, słuszności, zaniedbaniu, zamierzonym postępowaniu, czynu niedozwolonym lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie ze strony internetowej. Limit ten będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, działań i przyczyn działań każdego rodzaju i natury.

11. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i / lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Opracowaliśmy politykę, aby rozwiązać wszelkie obawy dotyczące prywatności, które możesz mieć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Oświadczenie o ochronie prywatności i nasz Informacja o plikach cookie.

12. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Dostęp do witryny z terytoriów lub krajów, w których Content lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej witryny w sposób naruszający przepisy eksportowe i przepisy obowiązujące w Indiach.

13. Marketing afiliacyjny

Za pośrednictwem tej Witryny możemy angażować się w marketing afiliacyjny, w ramach którego otrzymujemy procent lub prowizję od sprzedaży usług lub produktów w tej witrynie lub za jej pośrednictwem. Możemy również akceptować sponsoring lub inne formy rekompensat reklamowych od firm. Niniejsze ujawnienie ma na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi marketingu i reklamy, które mogą mieć zastosowanie, takimi jak przepisy Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.

14. Zadanie

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, żadnej stronie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające tę sekcję będą nieważne.

15. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić dostęp do strony internetowej, skontaktować się z Twój dostawca usług internetowych, aby zażądał zablokowania dostępu do strony internetowej i / lub wszczął przeciwko tobie postępowanie prawne.

16. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie którejkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, awaria lub zaniedbanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

17. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie zwrócisz nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

18. Zrzeczenie się

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie jakiejkolwiek opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Umowa lub jakakolwiek jej część lub prawo do egzekwowania wszystkich postanowień w późniejszym okresie.

19. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane i interpretowane wyłącznie w języku angielskim. Wszystkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

20. Całość porozumienia

Niniejsze Warunki wraz z naszymi oświadczenie o prywatności i Polityka Cookie, stanowią całość porozumienia między Tobą a Aquif Shaikh w związku z korzystaniem z tej witryny.

21. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji przestrzegania niniejszych Warunków i zasad.

22. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu Indii. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów indyjskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, wprowadzić w życie intencję niniejszego Regulaminu. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

23. Informacje kontaktowe

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Aquif Shaikh.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków za pośrednictwem naszego KONTAKT strona.

24. Pobierz

Możesz również pobieranie nasz Regulamin w formacie PDF.