Правила и условия

Условията са последно актуализирани на 9 януари 2022 г

1. Въведение

Настоящите Общи условия се прилагат за този уебсайт и за транзакциите, свързани с нашите продукти и услуги. Може да бъдете обвързани с допълнителни договори, свързани с отношенията ви с нас или с каквито и да било продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някоя от разпоредбите на допълнителните договори противоречи на която и да е разпоредба на настоящите условия, разпоредбите на тези допълнителни договори ще имат контрол и ще имат предимство.

2. Обвързване

Регистрирайки се, влизайки или използвайки по друг начин този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия, посочени по-долу. Самото използване на този уебсайт предполага познаването и приемането на настоящите Общи условия. В някои конкретни случаи можем също да ви помолим да се съгласите изрично.

3. Електронна комуникация

Използвайки този уебсайт или комуникирайки с нас по електронен път, вие се съгласявате и потвърждавате, че ние можем да комуникираме с вас по електронен път на нашия уебсайт или чрез изпращане на имейл до вас, и се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които ние да Ви предоставим по електронен път да отговаря на всяко законово изискване, включително, но не само, изискването тези съобщения да бъдат в писмена форма.

4. Интелектуална собственост

Ние или нашите лицензодатели притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху уебсайта и данните, информацията и други ресурси, показвани от или достъпни в уебсайта.

4.1 Всички права са запазени

Освен ако не е конкретно content диктува друго, не ви се предоставя лиценз или друго право съгласно авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост. Това означава, че няма да използвате, копирате, възпроизвеждате, изпълнявате, показвате, разпространявате, вграждате в какъвто и да е електронен носител, променяте, извършвате обратно инженерство, декомпилирате, прехвърляте, изтегляте, предавате, осигурявате приходи, продавате, предлагате или комерсиализирате каквито и да било ресурси на този уебсайт под каквато и да е форма, без нашето предварително писмено разрешение, освен и само доколкото е предвидено друго в разпоредбите на задължителния закон (като правото на цитиране).

5. Newsletter

Независимо от гореизложеното, можете да изпратите нашия бюлетин в електронна форма на други, които може да се интересуват от посещение на нашия уебсайт.

6. Имущество на трета страна

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на други страни. Ние не наблюдаваме и не преглеждаме content на уебсайтове на други страни, към които има връзки от този уебсайт. Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, са предмет на приложимите Общи условия на тези трети страни. Изразените мнения или материали, които се появяват на тези уебсайтове, не са непременно споделени или одобрени от нас.

Ние няма да носим отговорност за каквито и да било практики за поверителност или content от тези сайтове. Вие носите всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и всякакви свързани услуги на трети страни. Ние няма да поемем никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети по какъвто и да е начин, независимо от причините, произтичащи от разкриването от ваша страна на трети страни на лична информация.

7. Отговорна употреба

Посещавайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да го използвате само за целите, предвидени и разрешени от настоящите Условия, всякакви допълнителни договори с нас, както и приложими закони, разпоредби и общоприети онлайн практики и насоки в бранша. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да използвате, публикувате или разпространявате какъвто и да е материал, който се състои от (или е свързан със) злонамерен компютърен софтуер; използвайте данни, събрани от нашия уебсайт, за каквато и да е директна маркетингова дейност или провеждайте каквито и да било системни или автоматизирани дейности по събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт.

Участието в каквато и да е дейност, която причинява или може да причини увреждане на уебсайта или която пречи на работата, наличността или достъпността на уебсайта, е строго забранено.

8. Подаване на идея

Не изпращайте никакви идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за ваша собствена интелектуална собственост, която бихте искали да ни представите, освен ако предварително не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване. Ако ни го разкриете без такова писмено споразумение, вие ни предоставяте световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашите content във всяка съществуваща или бъдеща медия.

9. Прекратяване на употребата

Ние можем, по наше собствено усмотрение, по всяко време да променим или да прекратим достъпа, временно или за постоянно, до уебсайта или до всяка услуга на него. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е такава промяна, спиране или прекратяване на вашия достъп до или използването на уебсайта или content които може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на компенсация или друго плащане, дори ако определени функции, настройки и/или някакви Content сте допринесли или сте започнали да разчитате, са загубени завинаги. Не трябва да заобикаляте или заобикаляте, или да се опитвате да заобиколите или заобиколите каквито и да било мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

10. Гаранции и отговорност

Нищо в този раздел няма да ограничава или изключва каквато и да е гаранция, предвидена от закона, която би било незаконно да се ограничава или изключва. Този уебсайт и всичко останало content на уебсайта се предоставят на база „както е“ и „както е налично“ и може да включва неточности или печатни грешки. Ние изрично се отказваме от всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, относно наличността, точността или пълнотата на Content. Ние не даваме гаранция, че:

 

  • този уебсайт или нашия content ще отговори на вашите изисквания;
  • този уебсайт ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

 

Нищо на този уебсайт не представлява или не е предназначено да представлява правен, финансов или медицински съвет от какъвто и да е вид. Ако се нуждаете от съвет, трябва да се консултирате с подходящ специалист.

Следните разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и няма да ограничават или изключват нашата отговорност по какъвто и да е въпрос, за който би било незаконно или незаконно да ограничим или изключим нашата отговорност. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да е преки или косвени щети (включително каквито и да е щети за загуба на печалба или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни, или загуба или вреда на имущество или данни), направени от вас или трета страна страна, произтичаща от вашия достъп или използване на нашия уебсайт.

Освен доколкото в който и да е допълнителен договор изрично е посочено друго, нашата максимална отговорност към вас за всички вреди, произтичащи от или свързани с уебсайта или каквито и да било продукти и услуги, продавани или продавани чрез уебсайта, независимо от формата на съдебни действия, които налагат отговорност ( независимо дали по договор, справедливост, небрежност, планирано поведение, непозволено увреждане или по друг начин) ще бъде ограничено до общата цена, която сте ни платили за закупуване на такива продукти или услуги или използване на уебсайта. Такова ограничение ще се прилага в съвкупност за всички ваши искове, действия и причини за действие от всякакъв вид и естество.

11. поверителност

За достъп до нашия уебсайт и / или услуги може да се наложи да предоставите определена информация за себе си като част от процеса на регистрация. Съгласявате се, че всяка информация, която предоставяте, винаги ще бъде точна, точна и актуална.

Разработихме политика за справяне с всички проблеми, свързани с поверителността, които имате. За повече информация, моля, вижте нашата Защита на лични данни и нашата Политика за Бисквитките.

12. Ограничения за износ / Спазване на закона

Достъп до уебсайта от територии или държави, където Content или покупката на продуктите или Услугите, продавани на уебсайта, е незаконна, е забранена. Не можете да използвате този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на Индия.

13. Партньорски маркетинг

Чрез този уебсайт можем да участваме в партньорски маркетинг, чрез който получаваме процент или комисионна от продажбата на услуги или продукти на или чрез този уебсайт. Може да приемем и спонсорство или други форми на рекламна компенсация от бизнеса. Това разкритие има за цел да спази законовите изисквания за маркетинг и реклама, които могат да се прилагат, като правилата на Федералната търговска комисия на САЩ.

14. назначение

Не можете да възлагате, прехвърляте или сключвате подизпълнители нито едно от вашите права и / или задължения съгласно настоящите Общи условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо възлагане в нарушение на този раздел ще бъде нищожно.

15. Нарушения на настоящите Общи условия

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези Общи условия по някакъв начин, ние можем да предприемем такива действия, които сметнем за подходящи, за да се справим с нарушението, включително временно или окончателно спиране на достъпа ви до уебсайта, контакт вашият доставчик на интернет услуги да поиска да блокират достъпа ви до уебсайта и / или да започнат правни действия срещу вас.

16. Форсмажорни обстоятелства

С изключение на задълженията за плащане на пари по настоящото споразумение, никакво забавяне, неизпълнение или пропуск от страна на някоя от страните да изпълни или спази някое от задълженията си по настоящото споразумение, ще се счита за нарушение на настоящите Общи условия, ако и за толкова дълго, колкото такова забавяне, неизпълнение или пропуск възниква по някаква причина извън разумния контрол на тази страна.

17. обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и да ни държите безвредни, от и срещу всякакви и всички претенции, отговорности, щети, загуби и разходи, свързани с нарушаването на настоящите Общи условия и приложимите закони, включително правата на интелектуална собственост и правата за поверителност. Вие ще ни възстановите незабавно щетите, загубите, разходите и разходите, свързани или произтичащи от такива искове.

18. Отказ

Неприлагането на която и да е от разпоредбите, посочени в настоящите Общи условия и всяко споразумение, или неизпълнение на каквато и да е опция за прекратяване, не се тълкува като отказ от такива разпоредби и не засяга валидността на тези Общи условия или на Споразумение или която и да е част от него, или правото след това да се прилага всяка разпоредба.

19. език

Настоящите Общи условия ще бъдат тълкувани и тълкувани изключително на английски език. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани изключително на този език.

20. Цяло споразумение

Тези Общи условия, заедно с нашите декларация за поверителност и политика за "бисквитките", представляват цялото споразумение между вас и Aquif Shaikh във връзка с използването от ваша страна на този уебсайт.

21. Актуализиране на настоящите Общи условия

Може да актуализираме тези Общи условия от време на време. Ваше задължение е да проверявате периодично тези Общи условия за промени или актуализации. Датата, предоставена в началото на настоящите Общи условия, е последната дата за преразглеждане. Промените в настоящите Общи условия ще влязат в сила след публикуването им на този уебсайт. Продължаващото ви използване на този уебсайт след публикуването на промени или актуализации ще се счита за известие за вашето приемане да спазвате и да бъдете обвързани от настоящите Общи условия.

22. Избор на закон и юрисдикция

Тези Общи условия се уреждат от законите на Индия. Всички спорове, свързани с настоящите Общи условия, са предмет на юрисдикцията на съдилищата на Индия. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде установена от съд или друг орган за невалидна и/или неприложима съгласно приложимото законодателство, такава част или разпоредба ще бъде променена, изтрита и/или приложена до максималната допустима степен, за да да влязат в сила целта на тези Общи условия. Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

23. Информация за контакт

Този уебсайт е собственост и се управлява от Aquif Shaikh.

Можете да се свържете с нас относно тези Общи условия чрез нашите контакт стр.

24. Изтегляне

Можете също така да Изтегли нашите Общи условия като PDF.